محصولات
Understanding Extrusion (3rd Edition) - Orginal Pdf
Understanding Extrusion (3rd Edition) - Orginal Pdf
نویسندگان: Chris Rauwendaal خلاصه: Understanding Extrusion 3rd Edition by Chris Rauwendaal
Thermal Cycles of Heat Recovery Power Plants - Orginal Pdf
Thermal Cycles of Heat Recovery Power Plants - Orginal Pdf
نویسندگان: Tangellapalli Srinivas خلاصه: Thermal Cycles of Heat Recovery Power Plants by Tangellapalli Srinivas
Unconventional Reservoir Rate-Transient Analysis - Orginal Pdf
Unconventional Reservoir Rate-Transient Analysis - Orginal Pdf
نویسندگان: Christopher R. Clarkson خلاصه: Unconventional Reservoir Rate-Transient Analysis 1st Edition by Christopher R. Clarkson
Data Analytics for Drilling Engineering: Theory, Algorithms, Experiments, Software (Information Fusion and Data Science)  - Orginal Pdf
Data Analytics for Drilling Engineering: Theory, Algorithms, Experiments, Software (Information Fusion and Data Science) - Orginal Pdf
نویسندگان: Qilong Xue خلاصه: Data Analytics for Drilling Engineering: Theory, Algorithms, Experiments, Software (Information Fusion and Data Science) 1st ed, Kindle Edition by Qilong Xue
Compositional and Failure Analysis of Polymers: A Practical Approach - Scanned Pdf
Compositional and Failure Analysis of Polymers: A Practical Approach - Scanned Pdf
نویسندگان: John Scheirs خلاصه: Compositional and Failure Analysis of Polymers: A Practical Approach 1st Edition by John Scheirs
Guidebook to Extrusion Technology (Polymer Process Engineering Series) - Scanned Pdf with ocr
Guidebook to Extrusion Technology (Polymer Process Engineering Series) - Scanned Pdf with ocr
نویسندگان: Nicholas P. Cheremisinoff خلاصه: Guidebook to Extrusion Technology (Polymer Process Engineering Series) by Nicholas P. Cheremisinoff
Physical Metallurgy for Engineers BY Tisza - Scanned Pdf with ocr
Physical Metallurgy for Engineers BY Tisza - Scanned Pdf with ocr
نویسندگان: M. Tisza خلاصه: Physical Metallurgy for Engineers by M. Tisza
Fundamentals of earthquake engineering (Civil engineering and engineering mechanics series) - Scanned Pdf with ocr
Fundamentals of earthquake engineering (Civil engineering and engineering mechanics series) - Scanned Pdf with ocr
نویسندگان: N. M Newmark خلاصه: Fundamentals of earthquake engineering (Civil engineering and engineering mechanics series) – Import, January 1, 1971 by N. M Newmark
Intermediate Structural Analysis BY Wang - Scanned Pdf
Intermediate Structural Analysis BY Wang - Scanned Pdf
نویسندگان: Chu-Kia Wang خلاصه: Intermediate Structural Analysis by Chu-Kia Wang
A Brief History of Mathematical Thought: Key concepts and where they come from - Epub + Converted Pdf
A Brief History of Mathematical Thought: Key concepts and where they come from - Epub + Converted Pdf
نویسندگان: Luke Heaton خلاصه: A Brief History of Mathematical Thought: Key concepts and where they come from (Brief Histories) by Luke Heaton

آیا کتاب مورد نظر هنوز بر روی سایت قرار نگرفته است؟ جای نگرانی نیست! کافی است بر روی گزینه سفارش کتاب کلیک کرده و درخواست خود را ثبت کنید. در کمتر از چند ساعت کتاب شما را آماده خواهیم کرد.