کتابهای الکترونیک در دستان شمالایب سان

Trusted Content image

لایب سان بزرگترین کتابخانه مجازی در ایران است شما با ساختن یک اکانت در لایب سان می توانیم به مجموعه
گسترده از منابع خارجی دست یابید

ایبوکها در جیب شما


لایب سان بزرگترین کتابخانه مجازی در ایران است شما با ساختن یک اکانت در لایب سان می توانیم به مجموعه
گسترده از منابع خارجی دست یابید

محتوای معتبر

Trusted Content image

شما نیاز به محتوای معتبر از منابع معتبر و علمی دارید. لایب سان با گستردگی و عمق کتاب های الکترونیکی از منابع علمی،
از جمله کتابهای دانشگاهی و دیگر ناشران برتر ارائه می دهد.
The Little Data Book on External Debt 2010
Liberating Leadership Capacity:  Pathways to Educational Wisdom
Law, Memory, Violence
Law Applicable to Copyright A Comparison of the ALI and CLIP Proposals
Law for Professional Engineers:  Canadian and Global Insightsv 5th Edition
Encyclopaedia of Soil Microbiology
Encyclopaedia of Soil Microbiology and Soil Biotechnology
Issues and Ethics in the Helping Professions 10th Edition
Internet Addiction in Children and Adolescents:  Risk Factors, Assessment, and Treatment
Health Industry Communication 2nd Edition