Merrell’s Strong Kids—Grades 3–5 Second Edition - PDF

دانلود کتاب Merrell’s Strong Kids—Grades 3–5 Second Edition - PDF

Author: Dianna Carrizales-Engelmann, Ph.D., Laura L. Feuerborn, Ph.D., Barbara A. Gueldner, Ph.D., Oanh K. Tran, Ph.D.

0 (0)

توضیحات کتاب :

Teach social-emotional competence—the foundation of school and social success—with the NEW editions of the Strong Kids™—Grades 3–5 curriculum! Strong Kids is the fun and easy way to help your students develop the social-emotional skills they need to manage their challenges and succeed in school and life.

سرچ در وردکت | سرچ در گودریدز | سرچ در اب بوکز | سرچ در آمازون | سرچ در گوگل بوک

596 بازدید 0 خرید

ضمانت بازگشت

ضمانت بازگشت

فایل های تست شده

فایل های تست شده

پرداخت آنلاین

پرداخت آنلاین

تضمین کیفیت

تضمین کیفیت

دانلود فوری

دانلود فوری

This remarkable curricular program is a fitting tribute to Ken Merrell’s legacy as one of the foremost scholar–innovators in the realm of emotional literacy and social and emotional learning (SEL). This work, along with its authors, are clearly reflective of the superb contributions that Ken made to our field of prac- tice and research inquiry in teaching our school-age students, from preschool through high school, how to manage their emotions and attitudes in a healthier, more competent manner. I am honored to write this foreword as a means of acknowledging the work that Ken contributed and inspired in a career that was cut short so tragically. Children and youth today are exposed constantly to so much toxicity in our national discourse about all manner of societal issues, not to mention the poten- tial abuses of pervasive social media use that so dominates their lives. We do not provide them with competent models of interpersonal behavior nor with the tools for evaluating and making sense of what they hear and see. Nor do we model and teach healthy strategies for problem solving difficult social and inter- personal situations. Far too many youth today do not have the means to access material such as that provided in the Strong KidsTM curriculum. I can think of no other current innovation deliverable within the schooling context that holds greater importance for our youth’s future than this one. Mastery of the content of this curricular program has so many uses in a stu- dent’s daily life that are manifested in one’s self-management as well as in relat- ing to others. This content holds substantial potential for improving student mental health and social relationships throughout one’s social network. This program revision introduces “emotion identification” that allows students to bet- ter cope with complex and concurrent emotions, and students are taught how to confront their emotions in a proactive manner rather than as something to sim- ply change or fix. Students are taught about emotional expression in contextual terms that include not only how they are expressed but with whom and where. The scenarios provided as teaching aids are authentic and carefully referenced to the problems and social situations today’s students are likely to experience within their respective social networks. In terms of useful content, there seems to be very little that the authors have overlooked. I am especially impressed with the material on selecting smart, achievable goals and strategies for integrating SEL content across social settings and the generalizability–sustainability of key concepts

چکیده فارسی

 

این برنامه درسی قابل توجه ادای احترامی به میراث کن مرل به عنوان یکی از برجسته ترین محقق-مبتکران در حوزه سواد عاطفی و یادگیری اجتماعی و عاطفی (SEL) است. این اثر، همراه با نویسندگانش، به وضوح منعکس کننده کمک های فوق العاده ای است که کن در زمینه تمرین و تحقیق تحقیقاتی ما در آموزش به دانش آموزان سن مدرسه ما، از پیش دبستانی تا دبیرستان، نحوه مدیریت احساسات و نگرش های خود در روشی سالم تر و شایسته تر مفتخرم که این پیشگفتار را به‌عنوان وسیله‌ای برای قدردانی از اثری که کن در حرفه‌ای که به طرز غم‌انگیزی کوتاه شد، ارائه داد و الهام گرفت، نوشت. کودکان و جوانان امروز دائماً در معرض مسمومیت‌های بسیار زیادی در گفتمان ملی ما در مورد انواع مسائل اجتماعی قرار دارند، نه اینکه به سوءاستفاده‌های بالقوه استفاده فراگیر از رسانه‌های اجتماعی که بر زندگی آنها مسلط است اشاره کنیم. ما به آنها مدل های شایسته رفتار بین فردی و ابزاری برای ارزیابی و درک آنچه می شنوند و می بینند ارائه نمی دهیم. ما همچنین استراتژی های سالمی را برای حل مشکل موقعیت های اجتماعی و بین فردی دشوار الگوبرداری و آموزش نمی دهیم. امروزه بسیاری از جوانان ابزاری برای دسترسی به مطالبی مانند آنچه در برنامه درسی Strong KidsTM ارائه شده است، ندارند. من نمی توانم به هیچ نوآوری فعلی ارائه شده دیگری در زمینه مدرسه فکر کنم که برای آینده جوانان ما اهمیت بیشتری نسبت به این داشته باشد. تسلط بر محتوای این برنامه درسی کاربردهای زیادی در زندگی روزمره دانش آموز دارد که در خود مدیریتی فرد و همچنین در ارتباط با دیگران نمایان می شود. این محتوا دارای پتانسیل قابل توجهی برای بهبود سلامت روانی دانش آموزان و روابط اجتماعی در سراسر شبکه اجتماعی است. این بازبینی برنامه «شناسایی احساسات» را معرفی می‌کند که به دانش‌آموزان اجازه می‌دهد بهتر با احساسات پیچیده و همزمان کنار بیایند و به دانش‌آموزان آموزش داده می‌شود که چگونه با احساسات خود به شیوه‌ای پیشگیرانه روبرو شوند نه به‌عنوان چیزی برای تغییر یا اصلاح. به دانش‌آموزان در مورد بیان عاطفی با عبارات زمینه‌ای آموزش داده می‌شود که نه تنها شامل نحوه بیان آنها، بلکه با چه کسی و کجا می‌شود. سناریوهای ارائه شده به عنوان کمک آموزشی معتبر هستند و با دقت به مشکلات و موقعیت‌های اجتماعی که دانش‌آموزان امروزی احتمالاً در شبکه‌های اجتماعی مربوطه تجربه می‌کنند ارجاع می‌دهند. از نظر محتوای مفید، به نظر می رسد که نویسندگان آن را نادیده گرفته اند. من به ویژه تحت تأثیر مطالبی در مورد انتخاب اهداف و استراتژی‌های هوشمند و قابل دستیابی برای ادغام محتوای SEL در محیط‌های اجتماعی و تعمیم‌پذیری-پایداری مفاهیم کلیدی هستم

 

ادامه ...

Paul H. Brookes Publishing Co.
Post Office Box 10624
Baltimore, Maryland 21285-0624
USA
www.brookespublishing.com
Copyright © 2016 by Paul H. Brookes Publishing Co., Inc.
All rights reserved.
Previous edition copyright © 2007.
“Paul H. Brookes Publishing Co.” is a registered trademark of
Paul H. Brookes Publishing Co., Inc.
Strong Kids™ and are trademarks of
Paul H. Brookes Publishing Co., Inc.
Typeset by Absolute Service, Inc., Towson, Maryland.
Manufactured in the United States of America by
Sheridan Books, Inc., Chelsea, Michigan.
Purchasers of Merrell’s Strong Kids—Grades 3–5: A Social and Emotional Learning Curriculum, Second Edition,
are granted permission to download, print, and/or photocopy the forms for educational purposes. None of the forms
may be reproduced to generate revenue for any program or individual. Unauthorized use beyond this privilege is
prosecutable under federal law. You will see the copyright protection notice at the bottom of each photocopiable form.
The individuals described in this book are composites or real people whose situations are masked and are based on
the authors’ experiences. In all instances, names and identifying details have been changed to protect confidentiality.
Cover image © istockphoto/Christopher Futcher.
Stock photos and clip art are © istockphoto.com and Jupiterimages Corporation.
Source for Chapter 1 extract: From “Enhancing school-based prevention and youth development through coordinated
social, emotional, and academic learning,” by M.T. Greenberg, et al., American Psychologist, 2003, 58, pp. 466–474.
Library of Congress Cataloging-in-Publication Data
The Library of Congress has cataloged the print edition as follows:
Names: Carrizales-Engelmann, Dianna, author. | Merrell, Kenneth W. Strong start.
Title: Merrell’s strong kids, grades 3-5 : a social and emotional learning curriculum / by Dianna Carrizales-Engelmann,
Ph.D., University of Oregon, Eugene; Laura L. Feuerborn, Ph.D., University of
Washington, Tacoma; Barbara A. Gueldner, Ph.D., Successful Kids Today, Steamboat Springs, Colorado; and
Oanh K. Tran, Ph.D., California State University, East Bay.
Description: Second edition. | Baltimore, Maryland : Brookes Publishing, 2016. | Series: Strong kids | Revised edition
of: Strong start / Kenneth W. Merrell. c2007. | Includes bibliographical references and index.
Identifiers: LCCN 2015038445 | ISBN 9781598579536 (paperback)
Subjects: LCSH: Affective education. | Education, Elementary. | Social learning. | Child development. | Emotional
intelligence. | Education--Social aspects.
Classification: LCC LB1072 .C365 2016 | DDC 370.15/34--dc23 LC record available at http://lccn.loc.gov/2015038445
British Library Cataloguing in Publication data are available from the British Library.
2020 2019 2018 2017 2016
10 9 8 7 6 5 4 3654321

ادامه ...

Contents About the Downloadable Material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii About the Authors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xi Foreword Hill M. Walker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xiii Acknowledgments. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xv Section I Introduction and Overview Chapter 1 About Strong Kids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Chapter 2 Preparing Your Lessons and Your Students . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Chapter 3 Overview of the Lessons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Chapter 4 What’s New: Updates to Strong Kids and Strong Teens . . . . . . 33 Section II The Strong Kids—Grades 3–5 Curriculum Lesson 1 About Strong Kids: Emotional Strength Training . . . . . . . . . . . 45 Lesson 2 Understanding Your Emotions 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Lesson 3 Understanding Your Emotions 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Lesson 4 Understanding Other People’s Emotions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Lesson 5 Dealing with Anger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Lesson 6 Clear Thinking 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Lesson 7 Clear Thinking 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Lesson 8 Solving People Problems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Lesson 9 Letting Go of Stress. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Lesson 10 Positive Living . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Lesson 11 Creating Strong and SMART Goals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Lesson 12 Finishing UP! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 Section III Appendices Appendix A Strong Kids Knowledge Test for Students in Grades 3–5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Appendix B Basic Fidelity Checklist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

ادامه ...
برای ارسال نظر لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
ادامه ...
پشتیبانی محصول

۱- در صورت داشتن هرگونه مشکلی در پرداخت، لطفا با پشتیبانی تلگرام در ارتباط باشید.

۲- برای خرید محصولات لطفا به شماره محصول و عنوان دقت کنید.

۳- شما می توانید فایلها را روی نرم افزارهای مختلف اجرا کنید(هیچگونه کد یا قفلی روی فایلها وجود ندارد).

۴- بعد از خرید، محصول مورد نظر از صفحه محصول قابل دانلود خواهد بود همچنین به ایمیل شما ارسال می شود.

۵- در صورت وجود هر مشکلی در فرایند خرید با تماس بگیرید.